Stowarzyszenie

Cele stowarzyszenia „Pod Karpatami”:

  • utworzenie, prowadzenie i rozwijanie regionalnego centrum dialogu wielokulturowego dziedzictwa Karpat
  • inicjowanie i organizowanie cyklicznych imprez tematycznych prezentujących oraz promujących bogactwo i różnorodność kulturowe regionu karpackiego w nawiązaniu do jego kultury tradycyjnej i historii we współczesnych formach
  • podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem regionu i rozwiązywaniem problemów jego mieszkańców oraz wszechstronna działalność na rzecz wielokulturowej społeczności Karpat, z nastawieniem na odkrywanie i zachowywanie ich wielowiekowej kultury duchowej i materialnej, dokumentowania historii, prowadzenie projektów badawczo-naukowych i popularyzatorsko-wydawniczych
  • wydawanie różnorodnych publikacji regionalnych oraz półrocznika o profilu etnologiczno-historycznym i promującego nowe zjawiska kulturalno-artystyczne w regionie
  • ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona miejsc związanych z katolickimi pochówkami mieszkańców Podkarpacia nieużytkowanych katolickich obiektów sakralnych i innych miejsc kultu religijnego oraz ochrona niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego historycznych i współczesnych mniejszości etnicznych i narodowych Podkarpacia
  • wspieranie, reprezentowanie i działanie na rzecz interesów mniejszości etnicznych i narodowych, a w szczególności wszystkich Łemków (Rusinów) zaś terenem działalności w tym zakresie jest Pogórze Karpackie oraz inne miejscowości przez nich zamieszkiwane na terytorium RP
  • popularyzowanie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym i umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców przez angażowanie do ww. przedsięwzięć prowadzonych na terenie ich miejscowości, a także wsparcie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego karpackich obszarów wiejskich
  • wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia i przyczyniania się do udziału członków Stowarzyszenia w życiu społecznym i politycznym regionu.